top of page

Zamjenska kvota zapošljavanja
​osoba s invaliditetom

​Zamjenska kvota zapošljavanja osoba s invaliditetom odnosi se na obvezu poslodavca da zaposli određeni postotak osoba s invaliditetom u svom radnom kolektivu. Ova kvota ima cilj promicati inkluzivno zapošljavanje i pružiti prilike osobama s invaliditetom da sudjeluju u radnom okruženju. 

Zamjenska kvota - Osiguranje prilika za sudjelovanje osoba s invaliditetom u radnoj snazi

Kvotno zapošljavanje u Republici Hrvatskoj, predstavlja obvezu zapošljavanja ljudi sa invaliditetom i odnosi se na sve poslodavce sa više od 20 zaposlenih.

Zamjenska kvota - Osoba s invaliditetom kao važan korak prema inkluzivnom zapošljavanju

Ukoliko poslodavci obveznici kvotnog zapošljavanje ne zaposle osobu/e s invaliditetom dužni su plaćati penale na mjesečnoj razini.

Zamjenska kvota - Osoba s invaliditetom kao ključni element promicanja raznolikosti na radnom mjestu

Obveznici koji ne ispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja zapošljavanjem osoba s invaliditetom, svoju obvezu mogu izvršiti i na zamjenski način i to tako da zaključe jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava.

Inkluzivnost u praksi - Osoba s invaliditetom kao dio zamjenske kvote

Sklapanjem Ugovora o poslovnoj suradnji putem Zamjenske kvote s mojim obrtom, besplatno koristite moje usluge jer umjesto plaćanja ionako obavezne penalizacije možete iskoristiti neku ili više usluga i proizvoda koje nudim za iznos Vaše godišnje obaveze.

Workspace

Kako besplatno koristiti moje usluge?

Sklapanjem Ugovora o poslovnoj suradnji putem Zamjenske kvote s mojim obrtom, besplatno koristite moje usluge jer umjesto plaćanja ionako obavezne penalizacije možete iskoristiti neku ili više usluga i proizvoda koje nudim za iznos Vaše godišnje obaveze.

  • Kako se može ispuniti obveza ​kvotnog zapošljavanja?

Poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu pod uvjetom da su međusobno ispunjena prava i obveze iz ugovora o poslovnoj suradnji s obrtom Manola studio, odnosno osobom s invaliditetom koja se samozapošljava.
Iz izvatka iz registra nadležnog tijela mora biti vidljivo da osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odnosno pravna osoba s kojom je sklopljen ugovor radi ispunjenja zamjenske kvote ima registriranu djelatnost obuhvaćenu ugovorom o poslovnoj suradnji s obveznikom kvote.

  • Što je potrebno odrediti ugovorom o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava?

Ugovorom je potrebno odrediti:
– predmet ugovora,
– vrijednost svake vrste usluge ili proizvoda, odnosno djela ili rada te ukupna ugovorena vrijednost, bez PDV-a,
– rok za ispunjenje ugovornih obveza,
– rok plaćanja,
te se obvezno prilaže dokaz o invaliditetu osobe koja se samozapošljava

  • Kako se najavljuje zamjensko ispunjenje kvote?

Zamjensko ispunjenje kvote najavljuje se dostavom ugovora i obrasca najave ispunjenja zamjenske kvote N-IZK te počinje važiti od mjeseca primitka. Zamjenska kvota može se najaviti najviše za dvanaest mjeseci unaprijed. Po isteku toga razdoblja potrebna je ponovna najava.

  • Koja je minimalna vrijednost ugovora o poslovnoj suradnji?

Ukupna vrijednost ugovora, bez obračunatog PDV-a mora biti jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće u RH svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavaca morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće u RH svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

  • Obavezna dokumentacija koja se prilaže Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom:

Ugovor o poslovnoj suradnji
Obrazac najave ispunjena zamjenske kvote (N-IZK)
Naša ponuda i račun
Dokaz o plaćanju
Obrazac Izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza (I-IZK 1)

  • Kada se podnosi izvješće o ispunjenu najavljene zamjenske kvote?

Obveznik je dužan u roku od osam dana nakon ispunjenja ugovornih obveza podnijeti Zavodu izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza na obrascu I-ZIK1/I-ZIK 2, a u slučaju da u ugovoru nije određen rok trajanja, obrazac izvješća mora se podnijeti u roku od osam dana nakon isteka razdoblja za koje je najavljeno ispunjenje zamjenske kvote. Na zahtjev Zavoda, stranke su dužne dostaviti dodatne dokaze o obostranom ispunjenju ugovornih obveza, kao što su bankovna izvješća i drugi dokazi. Obrazac izvješća uz odgovornu osobu obveznika mora potpisati i osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odgovorna osoba u pravnoj osobi s kojom je sklopljen ugovor radi zamjenskog ispunjenja kvote.

bottom of page